دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اعضای انجمن علمی زبان انگلیسی

اعضای انجمن علمی زبان انگلیسی

  • آیدا سعیدی پور
  • آیلین قلاوند
  • فاطمه زادمهر
  • مارال رضایی
  • پانته آ چناری
  • دلارام سیفی چرمهینی
  • راحیل هادی منش
  • هستی پیراسته فر
  • آیلین صیفوریان

انجمن علمی زبان