دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

انجمن اولیا و مربیان 400-99

انجمن اولیا و مربیان 98-99

معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان

انجمن اولیا و مربیان

معرفی اعضای انجمن اولیا و مربیان

سال تحصیلی 98-97

**********************************************

زمان بندی برگزاری جلسات انجمن اولیا و مربیان

گزارش سه ماهه جلسات انجمن اولیاء و مربیان