دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه هفتگی پایه هشتم

هشتم 1

بـرنامـه هفتگـی

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مطالعات

هنر

هنر

یکشنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

---

---

دوشنبه

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

تفکر

تفکر

سه شنبه

مهارت

مطالعات

قرآن

قرآن

علوم

علوم

---

---

چهارشنبه

ورزش

ورزش

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

پیام

پیام

هشتم 2روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

هنر

هنر

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

ورزش

ورزش

یکشنبه

ادبیات

ادبیات

علوم

علوم

زبان

زبان

---

---

دوشنبه

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

مهارت

مطالعات

تفکر

تفکر

سه شنبه

مطالعات

مطالعات

علوم

علوم

قرآن

قرآن

---

---

چهارشنبه

زبان

زبان

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

کاروفناوری

کاروفناوری

هشتم 3

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

عربی

عربی

هنر

هنر

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

یکشنبه

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

علوم

علوم

---

---

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مهارت

علوم

علوم

سه شنبه

پیام

پیام

مطالعات

مطالعات

ورزش

ورزش

---

---

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

قرآن

قرآن

تفکر

تفکر

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...