دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

برنامه امتحانی مهرماه 400-99

بـرنامه امتحانات مستمـر مهر ماه

روز و تـاریخ

هفتم

هشتم

نهم

شنبه 19/07/99

ادبیات

----

----

سه ‏شنبه 22/07/99

علوم

علوم

علوم

چهارشنبه 23/07/99

عربی

معارف

معارف

پنج‏شنبه 24/07/99

زبان

زبان

زبان

شنبه 26/07/99

معارف

عربی

عربی

یکشنبه 27/07/99

----

ادبیات

ادبیات

دوشنبه 28/07/99

مطالعات

مطالعات

مطالعات

چهارشنبه 30/07/99

ریاضی

ریاضی

ریاضی

 

برنامه هفتگی پایه نهم

نهم 1

بـرنامـه هفتگـی

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

هنر

هنر

یکشنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

---

---

دوشنبه

زبان

زبان

مطالعات

مطالعات

پیام

پیام

ادبیات

ادبیات

سه شنبه

دفاعی

دفاعی

عربی

عربی

مطالعات

مهارت

---

---

چهارشنبه

علوم

علوم

ریاضی

ریاضی

ورزش

ورزش

قرآن

قرآن

نهم 2

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ادبیات

ادبیات

کاروفناوری

کاروفناوری

زبان

زبان

ورزش

ورزش

یکشنبه

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

عربی

عربی

---

---

دوشنبه

مطالعات

مطالعات

زبان

زبان

ادبیات

ادبیات

قرآن

قرآن

سه شنبه

علوم

علوم

دفاعی

دفاعی

مهارت

مطالعات

---

---

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

علوم

علوم

ریاضی

ریاضی

هنر

هنر

برنامه هفتگی پایه هشتم

هشتم 1

بـرنامـه هفتگـی

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مطالعات

هنر

هنر

یکشنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

---

---

دوشنبه

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

تفکر

تفکر

سه شنبه

مهارت

مطالعات

قرآن

قرآن

علوم

علوم

---

---

چهارشنبه

ورزش

ورزش

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

پیام

پیام

هشتم 2روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

هنر

هنر

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

ورزش

ورزش

یکشنبه

ادبیات

ادبیات

علوم

علوم

زبان

زبان

---

---

دوشنبه

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

مهارت

مطالعات

تفکر

تفکر

سه شنبه

مطالعات

مطالعات

علوم

علوم

قرآن

قرآن

---

---

چهارشنبه

زبان

زبان

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

کاروفناوری

کاروفناوری

هشتم 3

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

عربی

عربی

هنر

هنر

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

یکشنبه

زبان

زبان

کاروفناوری

کاروفناوری

علوم

علوم

---

---

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مهارت

علوم

علوم

سه شنبه

پیام

پیام

مطالعات

مطالعات

ورزش

ورزش

---

---

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

قرآن

قرآن

تفکر

تفکر

برنامه هفتگی پایه هفتم

هفتم 1

بـرنامـه هفتگـی

دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) سال تحصیلی 400-99

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

پیام

پیام

یکشنبه

علوم

علوم

زبان

زبان

مطالعات

مطالعات

----

----

دوشنبه

کاروفناوری

کاروفناوری

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

هنر

هنر

سه شنبه

مطالعات

مهارت

ورزش

ورزش

علوم

علوم

----

----

چهارشنبه

قرآن

قرآن

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

تفکر

تفکر

هفتم 2

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

کاروفناوری

کاروفناوری

ریاضی

ریاضی

ادبیات

ادبیات

مطالعات

مهارت

یکشنبه

هنر

هنر

علوم

علوم

زبان

زبان

----

----

دوشنبه

ادبیات

ادبیات

ریاضی

ریاضی

ورزش

ورزش

تفکر

تفکر

سه شنبه

قرآن

قرآن

علوم

علوم

مطالعات

مطالعات

----

----

چهارشنبه

عربی

عربی

پیام

پیام

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

هفتم 3

روز

زنگ اول

زنگ دوم

زنگ سوم

زنگ چهارم

8:05-7:30

8:45-8:10

9:35-8:55

10:15-9:40

11-10:25

11:40-11:05

12:25-11:50

13:10-12:35

شنبه

ادبیات

ادبیات

عربی

عربی

ریاضی

ریاضی

مهارت

مطالعات

یکشنبه

زبان

زبان

هنر

هنر

علوم

علوم

----

----

دوشنبه

ریاضی

ریاضی

کاروفناوری

کاروفناوری

ادبیات

ادبیات

تفکر

تفکر

سه شنبه

علوم

علوم

مطالعات

مطالعات

قرآن

قرآن

----

----

چهارشنبه

ریاضی

ریاضی

زبان

زبان

پیام

پیام

ورزش

ورزش

فایل های ضمیمه :

برنامه امتحانی نوبت اول سال تحصیلی98-97

دانلود فایل برنامه امتحانی نوبت اول

لطفا جهت دانلود روی فایل زیر کلیک کنید