دبیرستان غیردولتی دخترانه دانشگاه (دوره اول) اداره آموزش و پرورش ناحیه ۱ اهواز

اردو پینت بال

بازدید از دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران

اردو لیزر تک ورزشگاه شهید ابراهیمی

حضور دانش آموزان در جشنواره خوارزمی

بازدید از دانشگاه جندی شاپور

بازدید از دانشگاه شهید چمران

اردو پیست کاتینگ پایه هشتم

اردو پیست کاتینگ پایه هفتم

اردو ی ورزشی پیست کارتینگ پایه نهم

بازدید کتابخانه مرکزی

مشاهده مطالب قدیمی تر...